Ustawienia

Szanowni Odbiorcy Ciepła

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie w związku z Decyzją Nr OLB.4210.10.2023.AWr z dnia 04 sierpnia 2023r. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy dla ciepła informuje, że od dnia 15 września 2023 zmienia się treść Załącznika Nr 2 do Umów Sprzedaży Ciepła, czyli Tabela wysokości cen i stawek opłat.

W trakcie postępowania administracyjnego, Urząd Regulacji Energetyki ustalił, że Przedsiębiorstwo opracowało nową taryfę dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w ustawie - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 z późn. zm.). Ceny i stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

W związku z zatwierdzeniem nowej taryfy dla ciepła od dnia 15 września 2023 nastąpi obniżka cen i stawek energii cieplnej, która wyniesie średnio dla wszystkich grup taryfowych 27,0%.  W wyniku wprowadzenia nowych, niższych cen i stawek odbiorcy uprawnieni, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, nie będą już objęci rekompensatą, gdyż nowa średnia cena wytwarzania ciepła będzie poniżej ceny określonej w ww. ustawie uprawniającej do otrzymania rekompensaty.

Obniżka cen i stawek energii cieplnej jest głównie rezultatem zakończenia inwestycji polegającej na wybudowaniu Ciepłowni Biomasowej, która będzie podstawowym źródłem ciepła i produkować będzie ponad 50% energii cieplnej, wytwarzanej do tej pory w kotłach węglowych. Inwestycja ta została zrealizowana dzięki pozyskaniu blisko 7,4 mln zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki realizacji tej inwestycji nastąpi ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, a produkcja ciepła w Ciepłowni Biomasowej nie będzie obciążona koniecznością zakupu i umorzenia uprawnień do emisji. Planowana oszczędność na koszcie zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla wynosi, przy obecnych cenach uprawnień, blisko 9 mln zł rocznie.