Ustawienia

Informujemy iż od 1 października 2022 do 30 kwietnia 2023 roku zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, MPEC „GIGA” sp. z o.o. w Augustowie będzie stosować dla odbiorców uprawnionych, o których mowa w ww. ustawie, średnią cenę wytwarzanie ciepła z rekompensatą.

Średnia cena ciepła z rekompensatą zgodnie z Ustawą przysługuje dla:

 • gospodarstw domowych – odbiorcy indywidualni ogrzewający lokale na potrzeby mieszkaniowe NIE MUSZĄ składać oświadczenia o przysługującym im prawie do rekompensaty zostaną przez naszą Spółkę automatycznie zakwalifikowani do systemu rekompensat.

Wyjątkiem są osoby które skorzystały z dofinansowań w postaci dodatku węglowego, dodatku na drewno kawałkowe, gaz, olej opałowy itp. Zgodnie z ustawą dla takich osób nie stosuje się średniej ceny wytwarzania ciepłą z rekompensatą o czym powinny one poinformować naszą Spółkę.

 • wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), albo spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1208 oraz z 2022 r. poz. 1561), które są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia ciepła w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

Składają oświadczenie: Załącznik nr 1.

 • podmiotów innych niż podmioty, o których mowa w pkt 2, które na mocy ustawy, umowy lub innego tytułu prawnego są uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia dostaw ciepła do lokali mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe albo w lokalach podmiotów, o których mowa w pkt 4, w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby określone w tych przepisach;

Składają oświadczenie: Załącznik nr 1.

 • podmiotów (o ile złożą stosowne oświadczenie) będących:
  1. podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. jednostką organizacyjną pomocy społecznej,
  3. noclegownią albo ogrzewalnią,
  4. jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  5. podmiotem systemu oświaty,
  6. podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki,
  7. podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy,
  8. kościołem lub innym związkiem wyznaniowym,
  9. podmiotem prowadzącym działalność kulturalną
  10. podmiotem prowadzącym działalność archiwalną,
  11. ochotniczą strażą,
  12. placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  13. rodzinnym domem pomocy, albo mieszkaniem chronionym,
  14. centrum integracji społecznej,
  15. klubem integracji społecznej,
  16. warsztatem terapii zajęciowej,
  17. organizacją pozarządową,
  18. spółdzielnią socjalną,

w zakresie, w jakim zużywają ciepło na potrzeby podstawowej działalności.

Składają oświadczenie: Załącznik nr 2.

Oświadczenia Odbiorców Ciepła o których mowa w ww. Ustawie należy składać w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień - od dnia wejścia w życie Ustawy tj. do dnia 11.10.2022 roku, lub po upływie tego terminu ze skutkiem obowiązywania średniej ceny ciepła z rekompensatą od następnego miesiąca.

Wzory oświadczeń dla wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości oraz pozostałych uprawnionych podmiotów zostały zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Wszelkie dane niezbędne do sporządzenia oświadczenia można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta MPEC „GIGA” sp. z o.o. w Augustowie, tel. 87 6447930 wew. 18 lub 38.,
lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..