Ustawienia

Informujemy, że w dniu 30.10.2020 pomiędzy naszą Spółką, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-00-002/19 projektu pod nazwą „Modernizacja ciepłowni MPEC „GIGA” Sp. z o.o. w Augustowie – budowa kotłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy” w ramach Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej źródeł energii w przedsiębiorstwach, w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Umowa przewiduje dofinansowanie tego zadania przez NFOŚiGW kwotą 7 527 600,00 PLN netto.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 31.12.2022.

Loga projektu